O?wiadczenie o ochronie danych firmy KTM Sportmotorcycle GmbH (zwanej w dalszej cz??ci „KTM"):

Firma KTM szanuje i chroni sfer? prywatno?ci wszystkich swoich Klientów oraz osób odwiedzaj?cych nasz? stron? internetow? (zwanych w dalszej cz??ci „Odwiedzaj?cymi”) i stosuje ?ci?le zasady przepisów o ochronie danych. Dane osobowe s? gromadzone na tej stronie internetowej wy??cznie w niezb?dnym zakresie. Zgromadzone dane nie b?d? w ?adnym przypadku sprzedawane. Poni?sze o?wiadczenie dostarcza Państwu informacji pogl?dowych o tym, w jaki sposób zapewniana jest ochrona danych, jak równie? informacji wymaganych zgodnie z art. 13 Rozporz?dzenia o Ochronie Danych na temat przetwarzania Państwa danych, a zw?aszcza tego, jakie kategorie danych i w jakim celu s? pozyskiwane przez firm? KTM od u?ytkowników strony internetowej www.streebooks.comoraz/lub te? od klientów sprzedawców autoryzowanych przez KTM. Niniejsze o?wiadczenie o ochronie danych obowi?zuje w odniesieniu do wszystkich stron internetowych firmy KTM oraz wszystkich produktów i us?ug, oferowanych przez firm? KTM. Niniejsze o?wiadczenie o ochronie danych firmy KTM obowi?zuje w tym kontek?cie równie? zawsze w odniesieniu do wszystkich przedsi?biorstw koncernu KTM, które ewentualnie równie? gromadz? oraz/lub przetwarzaj? dane.

 

 Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Zasadniczo w zwi?zku z korzystaniem z naszej strony internetowej nie jest konieczne podawanie danych osobowych. Je?li jest to jednak konieczne w celu wykonania umowy z nasz? firm? lub te? w celu zrealizowania dzia?ań poprzedzaj?cych umow? (zob. art. 6 ust. 1 punkt b RODO), b?dziemy ewentualnie potrzebowa? Państwa danych osobowych. Wszelkie Państwa dane osobowe, a mianowicie konkretnie Państwa adres e-mail, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, s? gromadzone przez nasz? firm? tylko wtedy, gdy zostan? nam one przekazane z w?asnej woli, np. w celu wykonania umowy, zamówienia, w ramach konkursów z nagrodami, w celu przes?ania materia?ów informacyjnych lub te? w ramach ankiety, a tak?e w celu subskrypcji biuletynów informacyjnych. Odwiedzaj?cy mog? oczywi?cie zdecydowa? si? na to, aby nie przekazywa? danych i korzysta? ze strony internetowej w sposób anonimowy, musz? mie? jednak ?wiadomo??, ?e w pewnych okoliczno?ciach niektóre funkcje b?d? wtedy dost?pne jedynie z ograniczeniami.

Firma KTM uznaje i szanuje powag? kwestii odpowiedzialnego wykorzystywania danych, jakie s? pozyskiwane od u?ytkowników i klientów. Bez Państwa zgody firma KTM nie b?dzie wykorzystywa? tych?e danych w celu uzyskania kontaktu z Państwem oraz informowania Państwa o nowych produktach, us?ugach i ofertach.

 

 Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Je?li jest to niezb?dne ze wzgl?dów prawnych lub umownych lub te? je?li nasza firma ma w tym wymagaj?cy ochrony oraz uzasadniony prawnie interes, mo?e by? w danym przypadku konieczne przes?anie Państwa dane do naszych przedsi?biorstw w ramach koncernu lub te? do zewn?trznych partnerów biznesowych.

Państwa dane nie b?d? sprzedawane, wypo?yczane lub te? przekazywane w inny sposób postronnym stronom trzecim. Nie obejmuje to: godnych zaufania partnerów, którzy wspieraj? nas w administrowaniu stron? internetow? w ramach realizacji procesów biznesowych lub te? w przypadku innych us?ug, przy czym oczywi?cie zagwarantowane jest, ?e s? oni równie? zobowi?zani do zachowania poufno?ci. W ramach opracowywania Państwa zamówienia lub zapytania udzielamy cz??ciowo zleceń zewn?trznym partnerom biznesowym, którzy s? jednak?e umownie zobowi?zani do przestrzegania postanowień o ochronie danych.

Przekazywanie spó?kom koncernu KTM lub te? stronom trzecim odbywa si? tylko wtedy, je?li odbiorcy danych zobowi?zali si? wobec firmy KTM do przestrzegania obowi?zuj?cych postanowień o ochronie danych.

Je?li w ramach przetwarzania danych wspó?pracujemy z zewn?trznymi partnerami biznesowymi, zadbali?my o to, aby byli oni wybierani i kontrolowani z zachowaniem odpowiednich przepisów ustawowych, a równocze?nie zobowi?zani do przestrzegania ustawowych przepisów prawa o ochronie danych. Poza tym zakresem Państwa dane nie s? przekazywane dalej.

Równie powa?nie traktujemy wewn?trzn? ochron? danych w przedsi?biorstwie. Nasi pracownicy oraz zatrudniani przez nas partnerzy biznesowi zostali przez nas zobowi?zani do zachowania poufno?ci oraz do przestrzegania postanowień o ochronie danych.

Ka?da spó?ka koncernu KTM wspó?pracuje z wiarygodnymi partnerami.

Konkretnie, Państwa dane osobowe mog? zosta? przekazane wymienionym poni?ej przedsi?biorstwom koncernu lub te? partnerom biznesowym:

ODBIORCA

Spó?ki koncernu KTM (z list? wszystkich spó?ek koncernu mo?na zapozna? si? tutaj): https://www.ktmgroup.com/de/unternehmen/)

Sprzedawcy KTM oraz partnerzy serwisowi (z list? mo?na zapozna? si? tutaj):

http://www.streebooks.com/at/haendlersuche/

Pozostali partnerzy biznesowi (z list? mo?na zapozna? si? tutaj):

http://www.streebooks.com/at/gdpr/

 

Gromadzenie i zapisywanie danych na temat u?ytkowania

Podczas odwiedzin strony internetowej zapisywane s? w postaci elektronicznej nast?puj?ce metadane komunikacji: adres IP, data i godzina dost?pu, nazwa wywo?ywanego pliku, podstrony, jak równie? anonimowy identyfikator u?ytkownika, miejscowo??, region oraz kraj u?ytkownika, system operacyjny u?ytkownika, przegl?darka u?ytkownika, wersja przegl?darki u?ytkownika, interakcje u?ytkownika na stronie internetowej, odwiedzone przez u?ytkownika strony, czas trwania sesji oraz ilo?? sesji u?ytkownika, data pierwszych odwiedzin na stronie internetowej, czas trwania zapytań u?ytkownika, zapytania u?ytkownika, b??dy wyj?tków na stronie internetowej, data i godzina oraz czas trwania b??dów wyj?tków. W celach statystycznych dane mog? by? analizowane w sposób anonimowy. Dane te s? traktowane w sposób ?ci?le poufny i nie s? przekazywane poza system firmy KTM ani te? udost?pniane stronom trzecim, chyba ?e jest to konieczne w celu wype?nienia obowi?zków prawnych lub umownych lub te? w celu zaspokojenia wymagaj?cych ochrony oraz uzasadnionych prawnie interesów firmy KTM.

Usuwamy lub anonimizujemy Państwa dane, gdy tylko przestan? by? one potrzebne do przekazywania komunikacji. Je?li nast?puje przetwarzanie elektronicznych metadanych komunikacji w celach rozliczeniowych, odpowiednie metadane komunikacji s? przez nas przechowywane a? do momentu up?ywu terminu, do jakiego mo?liwe jest zgodne z prawem zakwestionowanie rachunku lub te? wniesienie roszczenia o dokonanie p?atno?ci. Zgodnie z tym, ?e uchylenie si? od skutków czynno?ci prawnej b?d?cej efektem b??du zgodnie z austriackim Powszechnym Kodeksem Cywilnym musi zosta? dokonane w ci?gu trzech lat od zawarcia umowy (zob. § 1487 ABGB), a roszczenia o dostaw? towarów lub us?ug w obrocie gospodarczym ulegaj? przedawnieniu po up?ywie trzech lat (zob. § 1486 ust. 1 zd. 1 ABGB), przechowujemy elektroniczne metadane komunikacji przez okres trzech lat od momentu zawarcia umowy.

 

Cookies

Na niektórych stronach internetowych firmy KTM mog? by? stosowane cookies (ciasteczka). Cookie to ma?y zestaw danych, który mo?e zosta? zapisany na dysku twardym Państwa komputera. Ten?e zestaw danych jest generowany przez serwer sieci Web, z którym s? Państwo po??czeni za po?rednictwem przegl?darki, oraz przesy?any do Państwa. Cookies umo?liwiaj? rozpoznanie Państwa podczas odwiedzin strony internetowej bez konieczno?ci ponownego wprowadzania danych, które zosta?y ju? uprzednio wprowadzone. Standardowe ustawienie wi?kszo?ci przegl?darek internetowych umo?liwia akceptowanie plików cookie automatycznie. Mog? Państwo jednak?e zmieni? ustawienie przegl?darki, wymuszaj?c odrzucanie takich plików cookie lub te? uprzednie powiadamianie wraz z konieczno?ci? wyra?enia zgody. Ponadto cookie mo?na w ka?dej chwili usun?? ze swojego systemu. O tym, jak to zrobi?, mo?na dowiedzie? si? tutaj:

aboutcookies.org

W nast?pstwie zastosowania plików cookie przetwarzane s? nast?puj?ce dane osobowe: imi?, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowo??, kraj, adres e-mail, data urodzenia.

Stosujemy cookie wy??cznie w celu wykonania niezb?dnego, elektronicznego procesu komunikacji (zob. art. 6 ust. 1 punkt f RODO) lub te?, o ile jest to niezb?dne, do zapewnienia oczekiwanych przez klientów us?ug za po?rednictwem naszej strony internetowej (zob. art. 6 ust. 1 punkt b RODO). Ponadto cookies stosowane s? tylko wtedy, je?li wyra?? Państwo na to sw? jednoznaczn? zgod? (zob. art. 6 ust. 1 punkt a RODO).

Cookies z tego portalu mo?na zaakceptowa? lub odrzuci? za po?rednictwem poni?szego ??cza: Akceptuj cookies / Odrzucaj cookies.

Je?li gromadzenie i zapisywanie danych za po?rednictwem cookies odbywa si? zgodnie z prawem, nast?puje to wy??cznie w formie zanonimizowanej, w zwi?zku z czym nie jest mo?liwe zidentyfikowanie Państwa jako osoby fizycznej.

Na stronach internetowych firmy KTM stosowane s? aktualnie nast?puj?ce cookies:

ai_user – Jest definiowane przez us?ug? dostawcy zewn?trznego Microsoft Azure o nazwie Application Insights. Ten plik cookie jest wykorzystywany do sprawdzania wydajno?ci, protoko?owania b??dów, jakie wyst?puj? w aplikacjach klienckich oraz ?ledzenia sposobu korzystania ze strony internetowej.

.ASPXANONYMOUS – Jednoznaczny i anonimowy identyfikator u?ytkownika, wykorzystywany do gromadzenia na stronie internetowej informacji w celu personalizacji.

ASP.NET_SessionId – Jednoznaczny i anonimowy identyfikator u?ytkownika, wykorzystywany do gromadzenia na stronie internetowej informacji w celu personalizacji.

WishListAnonymousId – Jednoznaczny i anonimowy identyfikator u?ytkownika, wykorzystywany do zapisywania produktów na li?cie ?yczeń w odniesieniu do aktualnego Odwiedzaj?cego.

cookies-accepted – Stosowane do identyfikacji, czy aktualny u?ytkownik usun?? powiadamianie o plikach cookie na stronie internetowej.

UserDetails – Stosowane do zapisywania danych o narodowo?ci oraz po?o?eniu (w stopniach d?ugo?ci i szeroko?ci) u?ytkownika. S?u?y specjalnie do personalizacji oraz us?ug na stronie internetowej powi?zanych z mapami (np. do wyszukiwania sprzedawców).

Redirector – Stosowane do zapisywania danych na temat wersji j?zykowej strony internetowej, któr? odwiedza u?ytkownik, i do przekierowywania u?ytkownika do prawid?owej wersji j?zykowej w przypadku ponownych odwiedzin strony internetowej.

_gat – Jest definiowane przez us?ug? dostawcy zewn?trznego Google o nazwie Google Analytics. S?u?y do ograniczania liczby zapytań, jakie s? przesy?ane równocze?nie do Google Analytics.

ai_session – Jest definiowane przez us?ug? dostawcy zewn?trznego Microsoft Azure o nazwie Application Insights. Ten plik cookie jest wykorzystywany do sprawdzania wydajno?ci, protoko?owania b??dów, jakie wyst?puj? w aplikacjach klienckich oraz ?ledzenia sposobu korzystania ze strony internetowej.

_ga – Jest definiowane przez us?ug? dostawcy zewn?trznego Google o nazwie Google Analytics. W tym przypadku chodzi o jednoznaczny  anonimowy identyfikator u?ytkownika, za pomoc? którego u?ytkownik jest identyfikowany na stronie internetowej podczas ?ledzenia interakcji u?ytkownika oraz odwiedzin strony.

_gid – Jest definiowane przez us?ug? dostawcy zewn?trznego Google o nazwie Google Analytics. W tym przypadku chodzi o jednoznaczny  anonimowy identyfikator u?ytkownika, za pomoc? którego u?ytkownik jest identyfikowany na stronie internetowej podczas ?ledzenia interakcji u?ytkownika oraz odwiedzin strony.

_SCFA – zdefiniowane przez zewn?trznego us?ugodawc? firmy Santander Consumer i Google Analytics. Jest to jednoznaczna i anonimowa nazwa u?ytkownika identyfikuj?ca korzystanie ze strony internetowej podczas ?ledzenia interakcji u?ytkownika w symulacjach Santander Consumer. Ten plik cookie wygasa po dwóch latach.

VehicleProduct-******* - Stosowane do zapisywania kodu konfiguracji u?ytkownika w specjalnej konfiguracji modelu na stronie internetowej za pomoc? konfiguratora. Cz??? ******* jest to kod wariantu pojazdu, dla którego zosta? wygenerowany plik cookie. W zale?no?ci od tego, w jakim poje?dzie u?ytkownik u?ywa konfiguratora, mo?liwe jest wygenerowanie wielu wariantów tego pliku cookie.

 

Zakres gromadzenia danych

Dane, które Państwo nam przekazuj?, s? przez nas przetwarzane w celu wykonania umowy (zob. art. 6 ust. 1 punkt b RODO), do opracowywania Państwa zapytań, jak równie? w celu wype?nienia obowi?zków prawnych (zob. art. 6 ust. 1 punkt c RODO).

W przypadku, gdy b?dziemy wykonywa? jedno z opisanych poni?ej lub innych dzia?ań lub te? ?wiadczy? us?ugi, chcieliby?my otrzyma? i zapisa? Państwa dane osobowe, i w ka?dym przypadku zwrócimy si? o Państwa wyra?n? zgod? w razie:

 

  • przeprowadzania konkursu z nagrodami, akcji reklamowej, ankiety lub te? innych mo?liwych funkcji strony internetowej;
  •  powiadamiania o zmianach lub ulepszeniach produktów b?d? te? us?ug, jakie mog? dotyczy? Odwiedzaj?cych oraz Klientów;
  • przesy?ania informacji do Odwiedzaj?cych oraz aktualnych Klientów w zwi?zku z tematami, jakie mog?yby by? dla Państwa istotne oraz/lub na temat towarów i us?ug, jakie s? powi?zane z zakupionymi ju? produktami;
  • przesy?ania informacji o naszych produktach;

 

przesy?ania okresowych wiadomo?ci e-mail, np. biuletynów informacyjnych:

Je?li Klienci/Odwiedzaj?cy zdecyduj? si? na wpisanie na nasz? list? mailingow?, b?d? otrzymywa? okresowe wiadomo?ci e-mail, w których b?d? zawarte informacje na temat nowo?ci w przedsi?biorstwie, aktualizacji produktów, produktów pokrewnych, us?ug informacyjnych itp. Klienci/Odwiedzaj?cy mog? w ka?dej chwili zdecydowa? o opuszczeniu tej?e listy mailingowej i nieotrzymywaniu dalszych wiadomo?ci e-mail od firmy KTM, przesy?aj?c powiadomienie o tym pisemnie lub drog? elektroniczn? na wskazane w punkcie 13 adresy kontaktowe. Odwo?anie zgody nie narusza zgodno?ci z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody a? do momentu odwo?ania.

 

Stosowanie us?ug do analizy sieci Web

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, us?ug? do analizy sieci Web firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „cookies”, plików tekstowych, które s? zapisywane w Państwa komputerze i umo?liwiaj? analiz? u?ytkowania strony internetowej. Informacje wygenerowane przez cookie na temat Państwa korzystania ze strony internetowej (w??cznie z Państwa adresem IP) s? przesy?ane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. Firma Google wykorzysta te informacje do analizy Państwa korzystania ze strony internetowej w celu przygotowania raportów na temat aktywno?ci strony internetowej dla w?a?cicieli strony internetowej oraz aby ?wiadczy? us?ugi dodatkowe, zwi?zane z korzystaniem ze strony internetowej oraz z dost?pem do internetu. Firma Google przeka?e te informacje w razie potrzeby równie? stronom trzecim, o ile jest to nakazane prawem lub te? je?li strona trzecia przetwarza te dane na zlecenie firmy Google. Firma Google w ?adnym wypadku nie powi??e Państwa adresu IP z innymi danymi z firmy Google. Mog? Państwo zapobiec instalacji cookies za pomoc? odpowiedniego ustawienia Państwa przegl?darki internetowej; jednak?e nale?y wskaza? na fakt, ?e w takim przypadku nie b?d? Państwo mogli by? mo?e korzysta? ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej w pe?nym zakresie.

 

Zapisywanie i ochrona danych osobowych

Podj?li?my szereg ?rodków bezpieczeństwa, aby zapewni? bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, gdy sk?adaj? Państwo zamówienie, wysy?aj? je lub te? gdy si?gaj? Państwo do swoich informacji osobowych. Stosujemy odpowiednie praktyki gromadzenia, zabezpieczania i przetwarzania danych oraz ?rodki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dost?pem, zmian?, przekazaniem lub zniszczeniem danych osobowych, nazw u?ytkowników, hase?, transakcji, informacji oraz innych danych, jakie s? zapisywane na naszej stronie internetowej. Procesy te mog? by? obs?ugiwane przez naszych dostawców. Przekazywanie tych?e danych mo?e obejmowa? przetwarzanie oraz zawieranie umów na naszej stronie internetowej, jak równie? udost?pnianie us?ug serwisowych. Wykorzystujemy wszelkie stosowne ?rodki, aby upewni? si?, ?e dane osobowe s? traktowane w sposób bezpieczny oraz zgodnie z naszymi wytycznymi w odniesieniu do ochrony danych.

Informacje s? chronione w bezpiecznym otoczeniu za pomoc? po??czenia ?rodków fizycznych oraz technicznych. Do informacji tych nie ma publicznego dost?pu. Wszystkie przygotowane informacje mog? by? odczytywane tylko przez specjalne, posiadaj?ce prawa dost?pu do naszych systemów osoby, które zobowi?za?y si? do traktowania tych?e informacji w sposób ?ci?le poufny. Ponadto, prawodawstwo krajowe mo?e wymusza? na nas przechowywanie informacji przez okre?lony czas.

Zarejestrowane na stronach internetowych firmy KTM dane osobowe s? zapisane w bezpiecznym obszarze roboczym, który nie jest dost?pny publicznie. Niekiedy dane osobowe s? przed transakcj? szyfrowane z zastosowaniem odpowiedniej, bezpiecznej technologii.

Wra?liwa i prywatna wymiana danych pomi?dzy stronami firmy KTM oraz Odwiedzaj?cymi odbywa si? za po?rednictwem kana?ów komunikacji zabezpieczonych przy u?yciu certyfikatu SSL, jest szyfrowana i opatrzona podpisami cyfrowymi.

Firma KTM prowadzi dzia?alno?? operacyjn? w wielu krajach ?wiata. Aby?my mogli zaoferowa? naszym Klientom jednolite us?ugi, niezale?nie od tego, gdzie si? znajduj?,  utrzymujemy nasze strony internetowe na ca?ym ?wiecie. Je?li przekazuj? Państwo firmie KTM informacje osobowe, wyra?aj? Państwo zgod? na mo?liwo?? przekazywania tych?e informacji poza granice kraju, zapisywania ich i przetwarzania w ka?dym z krajów, w których firma KTM oraz jej spó?ki koncernu utrzymuj? swoje oddzia?y. Z list? wszystkich spó?ek koncernu mo?na zapozna? si? tutaj:

https://www.ktmgroup.com/de/unternehmen/

Internet nie jest w ?adnym wypadku bezpieczny. Dlatego te? nale?y zwraca? stale uwag? na to, jakie informacje ujawniamy gdy jeste?my online. Nie mo?emy zagwarantowa? bezpieczeństwa informacji, jakie zebrali?my drog? elektroniczn? lub te? za pomoc? innego sposobu przekazywania, jednak?e podejmujemy wszelkie niezb?dne kroki, aby zapewni? najlepszy dost?pny poziom bezpieczeństwa. Odwiedzaj?cy przekazuj? nam tym samym informacje na w?asne ryzyko.

W zakresie prawa o ochronie danych obowi?zuje zasada, ?e dane osobowe s? zapisywane jedynie tak d?ugo, jak d?ugo jest to niezb?dne dla celów, w jakich s? one przetwarzane. W zale?no?ci od tego, w jakim celu Państwa dane osobowe zosta?y zapisane, b?dziemy w zwi?zku z tym przechowywa? Państwa dane przez ró?ny okres:

ai_user – 1 rok od momentu utworzenia.

.ASPXANONYMOUS – 3 miesi?ce od momentu utworzenia.

ASP.NET_SessionId – po zamkni?ciu strony internetowej.

WishListAnonymousId – 1 miesi?c od momentu utworzenia.

cookies-accepted – 10 lat od momentu utworzenia.

UserDetails – 1 dzień od momentu utworzenia.

Redirector – 1 dzień od momentu utworzenia.

_gat – po zamkni?ciu strony internetowej.

ai_session – po zamkni?ciu strony internetowej.

_ga – 2 lata od momentu utworzenia.

_gid – 24 godziny od momentu utworzenia.

_SCFA – 2 lata od utworzenia

VehicleProduct-******* - 1 dzień od momentu utworzenia.

 

Prawa zainteresowanych

Maj? Państwo w ka?dym czasie i bez podawania przyczyny prawo do informacji na temat danych zapisanych w zwi?zku z Państwa osob?, ich pochodzenia oraz odbiorcy, jak równie? na temat celu przechowywania (art. 15 RODO). Nale?y skontaktowa? si? w tym celu pod jednym ze wskazanych w punkcie 13 adresów kontaktowych. W celu uzyskania informacji wymagane jest zidentyfikowanie si? jako osoba (na temat której ma zosta? udzielona informacja) lub te? udowodnienie uprawnienia do otrzymania informacji na temat osoby trzeciej. Ponadto, pragniemy równie? poinformowa?, ?e maj? Państwo prawo do poprawienia lub usuni?cia swoich danych (art. 16 RODO), prawo ??dania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO), prawo odmówienia zgody na przetwarzanie danych (art. 21 RODO) oraz prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO).

Je?li pomimo naszego zobowi?zania do zgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych dojdzie do sprzecznego z oczekiwaniami naruszenia Państwa prawa do zgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych, maj? Państwo prawo z?o?enia skargi do organów nadzorczych lub te? skorzystania z drogi s?dowej.

 

??cza do obcych stron internetowych

Na stronie internetowej mog? znajdowa? si? hiper??cza do obcych stron internetowych, które nie nale?? do organizacji firmy KTM. W przypadku odwiedzania takich stron internetowych firma KTM nie ponosi ju? odpowiedzialno?ci za poufne traktowanie Państwa danych. Przekazywanie Państwa danych z internetu odbywa si? w sposób cz??ciowo niezaszyfrowany. W zwi?zku z tym nie mo?na ca?kowicie wykluczy? nieuprawnionego zapoznania si? z nimi przez osoby trzecie.

 

Zaanga?owanie firmy KTM w ochron? sfery prywatno?ci dzieci

Ochrona danych dzieci stanowi dla nas wa?n? kwesti?. Dlatego te? zasadniczo nie gromadzimy i nie wykorzystujemy danych dzieci, które zgodnie z nasz? wiedz? nie ukończy?y 14 lat, bez uprzedniego uzyskania mo?liwej do zweryfikowania zgody osób uprawnionych do sprawowania w?adzy rodzicielskiej. Ponadto, wymagamy od dzieci w celu uczestnictwa w dzia?aniach jedynie tych danych osobowych, które s? do tego celu absolutnie niezb?dne.

 

 Zmiany w niniejszym o?wiadczeniu o ochronie danych

Ze wzgl?du na szybki rozwój internetu oraz sytuacji prawnej mo?e by? niezb?dne dokonanie od czasu do czasu dopasowań naszego o?wiadczenia o ochronie danych. Dlatego te? nale?y zwraca? uwag? na ka?dorazowo obowi?zuj?c? wersj?.

 

 Akceptacja niniejszego o?wiadczenia o ochronie danych

Poprzez korzystanie z niniejszego o?wiadczenia o ochronie danych Odwiedzaj?cy o?wiadczaj?, ?e przeczytali niniejsze o?wiadczenie o ochronie danych, zrozumieli je i akceptuj? jego wy??czne obowi?zywanie. Akceptacja niniejszego o?wiadczenia o ochronie danych nie zast?puje jednoznacznej zgody na przetwarzanie danych.

 

 Kontakt

W razie pytań, na które nie znale?li Państwo odpowiedzi w niniejszym o?wiadczeniu o ochronie danych lub te? je?li w danym momencie potrzebuj? Państwo bardziej szczegó?owych informacji, mog? Państwo zawsze zwróci? si? pisemnie do firmy KTM pod poni?szym adresem:

KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofner Straße 3
5230 Mattighofen
Austria

FN 295902 a, LG Ried
NIP UE: ATU 636 409 56

E-mail: [email protected]

Niniejsze o?wiadczenie zosta?o zaktualizowane dnia Mai 2018